HEADER_SALES_TEXT

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Všeobecné obchodní podmínky


společnosti VETRO-PLUS a.s., se sídlem Vocelova 1176, 500 02 Hradec Králové, IČ: 63217180, DIČ: CZ63217180, Číslo účtu: 4015752 / 0800 (Česká spořitelna. a.s.), zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1249, provozovatele internetového obchodu www.vetroshop.cz.
 
I. Úvod

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou vydány s ohledem na ustanovení § 273 Obchodního zákoníku v platném znění a stanovují pravidla obchodního kontaktu mezi internetovým obchodem www.vetroshop.cz provozovaný společností VETRO-PLUS a.s.(dále prodávající) a kupujícím. Předpokladem jejich aplikace je výslovné neodmítnutí použití Prostředků komunikace na dálku. „Prostředky komunikace na dálku“ se pro účely těchto VOP rozumí zejména elektronická pošta, faxový přístroj, veřejná komunikační síť, například internet; tedy prostředky umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy navíc též ust. § 52 a násl. občanského zákoníku. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VOP vázán.

 

Prohlášení společnosti VETRO-PLUS a.s. k ochraně osobních údajů: Společnost VETRO-PLUS a.s. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím internetového obchodu www.vetroshop.cz, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a VETRO-PLUS a.s. údaje zlikviduje.

 

Společnost VETRO-PLUS a.s., jako provozovatel internetového obchodu tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (v platném znění) ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti VETRO-PLUS a.s. Osobní údaje nebudou bez souhlasu dotčené osoby/subjektu  poskytnuty jiné společnosti, vyjma zákazníkem zvolené přepravní společnosti, za účelem dodání zboží.

 

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce  a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VOP.
 II. Nákupní řád
 
 A. Platební podmínky
 

1. Veškeré ceny na www.vetroshop.cz jsou uváděny včetně DPH a poplatků za elektroodpady a jsou platné pouze při objednání zboží prostřednictvím tohoto elektronického obchodu. 

 

2. Platbu lze provést těmito způsoby:

 

Hotově

Při osobním vyzvednutí zboží na prodejně.

 

Hotově - dobírkou

Při přebírání zboží od doručovatele – zboží hradíte v hotovosti řidiči dopravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli. Vždy si prosím připravte potřebný obnos, urychlíte tím předání zásilky.

 

B. Objednávka zboží
Objednávku zboží vytvoříte vložením zboží do košíku a dále dle instrukcí generovaných systémem. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu
www.vetroshop.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy.    Ihned po obdržení Vaší objednávky Vám e-mailem bude odesláno její potvrzení.  Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

 


C. Storno objednávky zboží
Objednávku může zákazník zrušit bez udání důvodů do okamžiku její expedice a to písemně  e-mailem zaslaným prodávajícímu. Po uplynutí této doby již není možné objednávku zrušit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, dále pak v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, budeme Vás neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu.

 

Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout  v případě, že :
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- zboží je dlouhodobě nedostupné
- omylem nebo technickou chybou byla přijata objednávka s nesprávnou cenou zboží

 


D. Dodání  objednaného zboží

Obvyklá dodací lhůta je do 5 pracovních dní, není-li uvedeno jinak. V případě, že objednávku není možné vyřídit ve výše uvedeném termínu, je prodávají povinen o této skutečnosti kupujícího neprodleně informovat a navrhnout reálný termín dodání zboží a domluvit další postup. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávkykupujícího bez dalšího zaniká. Zánikem platnosti objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění. Zboží je dodáno na základě výběru způsobu dodání zboží určeného kupujícím v objednávce. Zboží je dodáno prostřednictvím smluvních partnerů – pouze v České republice. Detailní informace o jednotlivých možnostech způsobu dodání zboží, termínech dodání a cenách je možné nalézt na stránce: http://www.vetroshop.cz/infobox/zpusoby-dodani/

 


E. Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupit od kupní smlouvy lze do 14 dnů od převzetí plnění (rozumí se „převzetí zboží“) bez udání důvodu. Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou, nebo e-mailem na adresu provozovny prodávajícího. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. V případě vrácení zboží musí být toto zasláno společně s oznámením o Odstoupení od kupní smlouvy doporučeně běžnou zásilkou na adresu: VETRO-PLUS a.s., Dobřenice 202, Logistický park, 503 25 Dobřenice. V případě vrácení zboží na adresu prodávajícího dobírkou, nebude tato zásilka převzata a bude odeslána zpět na adresu kupujícího. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

 

Tento způsob odstoupení od smlouvy je upraven Občanským zákoníkem pro případy, kdy byla kupní smlouva uzavřena s použitím prostředků „komunikace na dálku“, platných také pro internetový obchod www.vetroplus.cz. Výjimku tvoří zejména dodávky zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a také audio a video nahrávky a počítačové programy, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

 

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@vetroshop.cz, reklamace@vetroshop.cz.

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

 

V případě vrácení zboží je kupující povinen odeslat zboží v původním originálním balení, včetně obalu zboží. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží, bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.

 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží složenkou poukázanou na jméno a adresu kupujícího nebo uvedený účet kupujícího, a to do 14 dnů od doručení zboží prodávajícímu.


III. Reklamační řád

 

A. Záruční podmínky

 

Společnost VETRO-PLUS a.s. poskytuje koncovému zákazníkovi záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, především ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Záruční lhůta počíná běžet dnem prodeje a pro jednotlivé skupiny výrobků je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věcí, neodborné použití, mechanické poškození nebo opotřebení, živelnou pohromu nebo jiný vnější vliv.

 

Žádáme kupující, aby si zboží při osobním odběru na prodejně pečlivě zkontrolovali. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží mechanicky poškozeno), má právo kupující zboží nepřevzít. Pozdější reklamace neúplností zboží nebo jeho mechanického poškození nebude uznána. V případě zásilkového prodeje žádáme kupujícího o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli.

 

B. Vyřízení reklamace

 

Reklamaci je možné uplatnit písemně poštou nebo e-mailem zaslaným prodávajícímu. V případě zaslání zboží zpět na adresu prodávajícího je povinen kupující zaslat zásilku běžnou poštou jako doporučenou zásilkou na adresu: VETRO-PLUS a.s., Reklamační oddělení, Dobřenice 202, Logistický park, 503 25 Dobřenice. V případě vrácení zboží na adresu prodávajícího dobírkou, nebude tato zásilka převzata a bude odeslána zpět na adresu kupujícího.

 
Reklamaci je možné uplatnit písemně poštou nebo e-mailem zaslaným prodávajícímu. V případě zaslání zboží zpět na adresu prodávajícího je povinen kupující zaslat zásilku běžnou poštou jako doporučenou zásilkou na adresu: V případě vrácení zboží na adresu prodávajícího dobírkou, nebude tato zásilka převzata a bude odeslána zpět na adresu kupujícího.
 

Pro uplatnění reklamace je nutné předložit adekvátní doklad o koupi zboží. Reklamované zboží musí být odesláno se stručným popisem reklamace a zboží musí být zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalu, aby nedošlo k poškození při přepravě. Pro přepravu zboží doporučujeme označit zásilku příslušnými symboly.

 

Reklamace, včetně odstranění vady, musí vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

IV. Závěrečná ustanovení

 

1. Jakékoliv nároky, odpovědnosti či povinnosti z titulu prodlení se splněním nebo z titulu opomenutí splnění vylučují neovlivnitelné okolnosti, které znemožnily plnění včas, řádně či zcela (i pokud se týká třetích osob jako subdodavatelů) a pokud nelze předpokládat, že by překážku v plnění povinnosti vzniklou působením neovlivnitelných okolností bylo možno odvrátit či překonat nebo, že by bylo lze nepřekonatelnou okolnost v době vzniku závazku předvídat. Prodávající v takových případech neodpovídá za případně vzniklou škodu.
 

2. Neovlivnitelnými okolnostmi se pro účely těchto VOP rozumí požáry, války, občanské nepokoje, stávky, havárie, povodně, záplavy, povětrnostní vlivy a jiné přírodní katastrofy (např. bouře, zemětřesení, apod.), opatření státních orgánů (obecně závazné právní předpisy) a další podobné události či skutečnosti, jež mají vliv na schopnost plnění povinností a jež se vymykají kontrole a vlivu dotčených subjektů nebo které brání z jiných objektivních důvodů realizaci plnění.

 

3. Schválené změny a doplnění těchto VOP podmínek budou zapracovány do vydání nových, aktualizovaných VOP, které dnem vydání ruší platnost předcházejícího znění Všeobecných obchodních podmínek.

 

4. Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je v jejich textu uvedený Nákupní řád a Reklamační řád.

 

5. V případě, že se jedno či více ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ukáže jako neplatné či v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena a nadále platná. VETRO-PLUS a.s. i kupující souhlasí s tím, že taková neplatná ustanovení budou nahrazena ustanoveními platnými, a to tak, aby se tato nová ustanovení, co nejvíce blížila smyslu a účelu nahrazených ustanovení.

 

6. Pokud v těchto Všeobecných obchodních podmínkách není stanoveno jinak, předpokládá se, že změny a doplňky těchto Všeobecných obchodních podmínek byly zákazníkovi oznámeny dnem jejich umístění na stránkách www.vetroshop.cz .

 

7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014.

 


Formulář: Reklamační protokol

Formulář: Odstoupení od smlouvy 

Vaše IP adresa je: 3.238.248.200
Copyright © 2021 PCSESTAV. Powered by PCSESTAV

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Pokud to zákon vyžaduje jsou už do ceny započítány všechny poplatky (např. autorský fond, recyklační poplatky apod).

Domácí potřeby, sklo, hrnce, nádobí to vše u nás nakoupíte.

Prodáváme pouze originální, do ČR oficiální cestou dovezené Domácí potřeby, sklo, hrnce, nádobí s garancí původu a kvality!

Zlatnictví, Zahradní potřeby, Hračky, Kancelářské potřeby, Hračky, Papírnictví, Zahrada, Spojovací materiál, Úklidové firmy, Spodní prádlo, Kování těsnění, Stavebniny, Sex shop, Šrouby, Stavba, Zbraně, Army-shop, Knihy DVD, Elekro součástky, MIMIBAZAR, Pro nejmenší, Armyshop, Kování, Spojovací materiál, Spojovací materiál, Spojovací materiál, Dekorace,